Súhlas so spracúvaním osobných údajov

V súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) udeľujem prevádzkovateľovi, spoločnosti Milan Ivanov – BEST  so sídlom Mlynská 1459, 09301 Vranov nad Topľou, e-mail: ibestvranov@gmail.com , súhlas so spracúvaním osobných údajov vyplnených v registračnom formulári za účelom registrácie a vedenia účtu.

Súhlas sa udeľuje na obdobie 10 rokov; následne budú osobné údaje zlikvidované. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov na účely marketingu

podľa čl. 13 nariadenia GDPR a § 19 zákona o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ:                   Milan Ivanov – BEST

                                                Mlynská 1459, 09301 Vranov nad Topľou

                                                e-mail: bestvranov@gmail.com, tel.: +421 905 282 217 

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov 

Účelom spracúvania osobných údajov je registrácia a vedenie účtu. Spracúvanie sa vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby. Súhlas je dobrovoľný a dotknutá osoba má právo ho kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu bude mať za následok ukončenie svojho účtu. Osobné údaje sa neposkytujú a ani sa nezverejňujú. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať. Prevádzkovateľ nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Ochrana práv dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť práva dotknutých osôb, najmä právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom a informáciám týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť, právo na výmaz osobných údajov, právo odvolať svoj súhlas. Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených vyššie. 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.